Kaffe og korona

Yrende liv i verdens storbyer er erstattet av folketomme gater. Hoteller er tomme og serveringssteder er delvis stengt ned. Mange jobber hjemmefra. Hvordan går det med kaffebransjen i koronaens tid?

Spredningen av covid-19 representerer et økonomisk sjokk i en globalisert verden med gjensidig avhengighet. Tilbud og etterspørsel går tilbake over hele kloden og på tvers av sektorer. Det påvirker internasjonale handelsstrømmer og produksjonskjeder. Selv om regjeringer iverksetter politikk for å redde liv og dempe de økonomiske skadene, utspiller det seg en global økonomisk nedgang.

Covid-19-pandemien vil sannsynligvis ha stor innvirkning på den globale kaffesektoren, inkludert produksjon, forbruk og internasjonal handel. Foreløpig er konsekvensene uklare, men store organisasjoner som The International Coffee Organization (ICO) har begynte å studere hvordan en global resesjon vil virke inn på kaffeforbruket.

ICO antyder at selv en beskjeden nedgang i BNP-veksten som et resultat av covid-19 kan ha en betydelig innvirkning på den globale etterspørselen etter kaffe. Modellen som benyttes spår at et større fall i BNP-vekst eller en global resesjon vil ha en proporsjonalt større effekt. Som et resultat kan kaffeforbruksnivået stagnere – eller til og med synke – sammenlignet med årene før krisen som var preget av en stadig økende etterspørsel etter kaffe.

Serveringsbransjen er delvis stengt ned

Tiltak knyttet til sosial distanse har ført til at store deler av serveringsbransjen er stengt ned. Dette påvirker «out-of-home»-forbruket dramatisk. Omfattende permitteringer er iverksatt og konsekvensene slår ut for leverandørene. Kaffebrennerier som har denne bransjen som sine viktigste kunder sliter. Noen kaffebarer holder åpent for «take away»-produkter, og lager løsninger for å sikre avstand i forhold til bestilling og plassering. Mange har stengt. Man kan frykte at enkelte aktører vil forsvinne, men alt avhenger av hvor lenge dette vil vare.

Dagligvarehandelen går godt

Kaffeprodusenter som har dagligvare som sitt viktigste marked går godt. Mye av konsumet har flyttet seg fra jobb og uteliv til hjemmet. Kaffebrenneriet Kjeldsberg i Trondheim melder om oppbemanning, døgnkontinuerlig skift og full produksjon. JDE og Joh. Johannson, de to største kaffeprodusentene i Norge, opplevde også et stort trykk i mars.

De «panikkartede» kjøpene i begynnelsen førte umiddelbart til økt etterspørsel, men vi må anta at disse vil bli tilsvarende lave når forbrukerne begynner å bruke av lagrene hjemme.

Valutakurser og kaffepriser

Ettersom kaffe handles i dollar, er valutakurs interessant for de store kundene. Akkurat nå er dollarkursen høy i Norge, noe som kan medføre prisøkninger. Allikevel vil trolig ikke dette påvirke konsumet. Norsk Kaffeinformasjon har ført statistikk på forbruk av kaffe siden 1960-tallet, og selv store prisøkninger har ikke ført til nedgang. Det som imidlertid kan skje er at kundene velger billigere kaffe, både i dagligvare og i det profesjonelle markedet.

Forsyning og transport

Utviklingen av Covid-19-pandemien har fått de europeiske regjeringene til å iverksette tiltak for å begrense flyten av mennesker så mye som mulig. Grensene i Schengen-området og mellom EU og resten av verden ble delvis eller helt stengt i 30 dager fra tirsdag 17. mars, og det antydes at dette kan vare frem til sommeren. Godstransport er unntatt fra disse begrensningene for ikke å bryte forsyningskjedene. Foreløpig melder norske kaffeprodusenter om tilgang både på kaffe og emballasje, selv om ulike tiltak påvirker både godskapasiteten, ratene, saksbehandlingstiden og leveringstiden. Ulike tiltak i produsentland vil kunne forsinke transport til utskipningshavner. En kaffeprodusent i Guatemala forteller at det normalt tar to uker å eksportere kaffe, mens det når tar seks.

Ellers melder aktører som kjøper og selger kaffe i et internasjonalt marked om store variasjoner. Omsetningen er lavere enn i fjor, men ikke kritisk. En viss forsiktighet gjør seg gjeldende, og vi kan få en situasjon med mangel på råkaffe fra enkelte land når markedet tar seg opp igjen.

Produsentleddet

Nedstengning av serveringsbransjen påvirker forsyningskjeden. Det vil slå tilbake på bøndene som kan risikere å bli sittende med kaffe på lager. Små kaffeeksportører i produsentland blir satt under press når betalinger uteblir og kontantstrømmen stopper opp.

Koronoapandemien slår ut ulikt. Enkelte land og regioner har store problemer både når det gjelder helsevesen og tilgang på arbeidskraft. Andre steder er allerede årets produksjon i hus.

Kaffebønder  i mange land må håndtere klimautfordringer og mangel på arbeidskraft knyttet til migrasjon. Koronaepidemien legger ytterligere press på en gruppe som allerede er hardt stresset

Den globale kaffesektoren har gått gjennom en lang periode med lave produsentpriser. Til tross for jevn generell vekst i sektoren, har kaffeprisene opplevd en nedadgående trend siden 2016, og har falt 30% under gjennomsnittet de siste ti årene. Mange av de 25 millioner bøndene over hele verden, hvorav de fleste er småbrukere, sliter med å dekke driftskostnadene. Følgelig synker gårdsinntektene og levebrødet blir stadig mer utsatt. Mangel på investeringer til modernisering og tilpasninger til effekten av klimaendringer utgjør en alvorlig risiko for sektorens bærekraft. Covid-19-pandemien vil kunne forsterke problemene ytterligere.